1. כללי

1.1. כל המבצע פעולה, לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר וכללי השתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

1.2 רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי המבצע הפעולות באתר.

1.3 בעלת האתר הינה חברת פישטאנק בע״מ ח.פ 51-3434-7125 מרחוב אנקור 2 צור יצחק (להלן: "החברה" ו/או "פישטאנק").

1.4 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.5 "הגולש": הלקוח , המזמין , הרוכש בפועל או מי מטעמו , מקבל השירות כולם יחד נכתבים "גולש " או "רוכש" או "לקוח" ולשם הנוחיות בלבד.

2. מהו האתר ומי עומד מאחוריו

2.1 האתר הינו אתר בלוג (להלן: "האתר") המופעל ובבעלות חברת  פישטאנק בע״מ. האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.